С мисия за качествено образование!

Проведен одит и проверки за 2018 година

OДИТ 2018 година на Министерство на образованието и науката
Резултати от извършения през 2019 година oдитен ангажимент /препоръки и план за действие/ може де видите ТУК
План за действие на НПСС може да видите ТУК
Oдитният ангажимент се извършва от "Звеното за вътрешен oдит" на Министерство на образованието и науката и е във връзка с разпоредбите на чл. 73а, ал.9 от Закона за висше образование.
Юни 2019 година


 

Декларация по чл. 39, ал.9, т.2 от Закона за счетоводството
За липса на стопанска дейност по смисъла на §1, т.30 от ДР на ЗСч. може да видите ТУК

Счетоводен баланс на НПСС към 31 Декември 2018 година
Приложение №1 към СС1, двустранна форма може да видите ТУК 

Отчет за приходите и разходите за нестопанска дейност  на НПСС за 01.01-31.12.2018 година
Приложение №2 към СС 9 може да видите ТУК 

Отчет за паричния поток на НПСС за 01.01-31.12.2018 година
Приложение №4 към СС 9 може да видите ТУК 

Справка за нетекущите дълготрайни активи на НПСС към 31.12.2018 година
Приложение № 5 към СС 1 може да видите ТУК 


Годишен доклад за дейността на Национално представителство на студентските съвети в Република България за периода 01 Януари 2018 - 31 Декември 2018 година - ТУК

Отчет за дейността на Национално представителство на студентските съвети в Република България за мандат 2016-2018 година - ТУК

 

За контакти

02 4414 990